Norsk Bærekraftbarometer (NBB) ble lansert i 2020 av BI/Barcode.
Norsk Bærekraftbarometer (NBB) ble lansert i 2020 av BI/Barcode.

Målinger | #4 | Norsk Bærekraftbarometer

Norsk Bærekraftbarometer (NBB) er et forskningsprogram som gjennomføres ved Handelshøyskolen BI.

Norsk Bærekraftbarometer (NBB) er tett knyttet opp mot Norsk Kundebarometer, og måler hvor bærekraftige norske bedrifter er sett fra kundenes ståsted.

– Årsaken til at vi måler bærekraft sett fra kundens ståsted, er at vi ønsker å undersøke sammenhengen mellom oppfattet bærekraft og kundeadferd (tilfredshet og lojalitet). Det er gjennomført mye forskning som viser at det er et stort gap mellom forbrukeres holdning og adferd, til mer bærekraftig konsum. Norsk Bærekraftbarometer søker økt forståelse mellom dette gapet og hvordan bedrifter bør agere/kommunisere for å få større effekt av sin satsning på bærekraft, forklarer prosjektleder Pål Silseth.

NBB ønsker i tillegg å være en pådriver for formidling av resultater og kunnskap som bidrar til økt verdiskapning i norske virksomheter.

Pål Silseth er prosjektleder for Norsk Bærekraftbarometer.

Barcode Intelligence AS (www.barcode.as) er offisiell administrator for Norsk Bærekraftbarometer og administrerer bestillinger og utarbeider rapporter på detaljerte resultater.

10 fakta om NBB målingen

#01 Hva konkret måles

Bedriftene som måles på Norsk Bærekraftbarometer måles på de tre hoveddimensjonene av bærekraft; den økonomiske, sosiale og miljømessige dimensjon.

#02 Hvor mange intervjuer gjøres per bedrift

Det gjennomføres 100 intervju for hver bedrift. Respondentene er aktive kunder av den/de bedriften(e) de vurderer. Bedrifter som ønsker det kan bestille flere intervju. Respondentene som deltar på Norsk Bærekraftbarometer er de samme som deltar på Norsk Kundebarometer. Dette muliggjør analyser på tvers av disse områdene slik at vi kan kople bærekraft opp mot kundetilfredshet og lojalitet

#03 Bransjer som måles

NBB måler 20-30 bransjer (kommer an på hvordan vi definerer de ulike bransjen) på forbrukermarkedet i tjenesteytende sektor. Bransjene blir plukket ut i henhold til hva NBB definerer som den norske handlevognen (de bransjene hvor forbrukerne bruker mest penger) og skal måle de største bedriftene i hver bransje (målet er at bedriftene som inkluderes skal utgjøre ca 70% av markedsandelen i bransjen). Det er de samme bedriftene som måles i Norsk Kundebarometer.

#04 Eksisterende kunder vs potensielle kunder

I NBB intervjues bare eksisterende kunder.

#05 Privatkunder vs bedriftskunder

NBB måler kun privatkunder.

#06 Metode; elektronisk eller telefonintervjuer

Telefonintervju tilfeldig trukket over hele landet.

#07 Måler den kundeservice eksplisitt

Nei, kundeservice måles ikke i NBB. Dette gjøres i en utvidet undersøkelse som gjøres for betalende kunder i Norsk Kundebarometer målingen.

#08 Hvor lenge målingene har pågått

NBB er en ny årlig måling, og ble første gang gjennomført og publisert i 2020.

#09 Når på året målingene offentliggjøres hvert år

Som regel i mai/juni.

#10 Hvordan og hvor resultatene offentliggjøres

BI har en konferanse i forbindelse med offentliggjøring av resultatene. De seneste årene har denne vært digital, men fremover blir det nok både fysisk og digitalt. Resultatene publiseres også på denne hjemmesiden.