Vigdis Mathisen er forbundsleder i Finansforbundet. Foto: Sverre Chr. Jarild.
Vigdis Mathisen er forbundsleder i Finansforbundet. Foto: Sverre Chr. Jarild.

Kontinuerlig læring er nøkkelen til suksess

Finansforbundet er den største fagforeningen innen finanssektoren, og representerer over 32 000 medlemmer fra 300 bedrifter i hele landet. Studenter kan også være medlem. Forbundet er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS).

Vi er heldige og har fått et intervju med forbundsleder i Finansforbundet, Vigdis Mathisen, som deler hvordan forbundet jobber for å legge til rette for at medlemmene skal stå godt rustet i et fremtidig arbeidsmarked.

Hvilket serviceperspektiv har Finansforbundet overfor medlemmene, og på hvilken måte har dette eventuelt endret seg de siste årene?

– Finansforbundet er en medlemsorganisasjon, og alt vi gjør er med utgangspunkt i hva vi mener er best for medlemmene våre.  Vi har et sekretariat med 50 ansatte som gir service til medlemmene hver dag. Dette suppleres med digitale løsninger for de medlemmene som ønsker det. Vi arbeider for å ha gode medlemsfordeler, slik at vi blir en foretrukken partner for de som jobber i finans og tilgrensede næringer, begynner Mathisen.

Mathisen forteller at den aller beste medlemsfordelen er gode lokale tillitsvalgte, i tillegg til en stor avdeling med skarpskodde advokater, som kan trå til hvis det er behov for det.

– Vi arbeider for å ha gode medlemsfordeler, sier Vigdis Mathisen. Foto: Sverre Chr. Jarild.

– De seneste årene har vi også økt vår satsing på etter- og videreutdanningstilbud til medlemmene. Kompetanseutvikling er viktig i en næring med stadige endringer og krav. Vi tilbyr gratis kursplasser på BI og andre anerkjente utdanningsinstitusjoner. Gode stipendordninger blir også veldig godt mottatt. Utover dette er vi medlemmer av YS, og bruker YS sine gode medlemstilbud på bank, forsikring, pensjon og andre rabattavtaler, forklarer hun.

Det er vanskeligere å utvikle bedriftskulturen og samhandle godt fra hjemmekontor

Pandemien har gjort at mange har fått erfaring med hjemmekontor og en ny arbeidshverdag.

Hva tenker dere om fremtidige kontorløsninger – hvilke fordeler og utfordringer ser dere med de erfaringene vi nå har gjort oss de siste 18 månedene?

– Vi tror at hjemmekontor kommer til å brukes i større grad enn tidligere, men at kontoret fremdeles vil være hovedarbeidsplassen. Fordelene med å kunne være fleksible på dette er mange. Ansatte i finans har vist at de kan levere godt også fra hjemmekontor, og mange er glade for å slippe lang pendlervei, samt å få bedre tid til å være sammen med familie og venner. Noen av ulempene ved at alle ikke er på kontoret samtidig, er at det er vanskeligere å utvikle bedriftskultur, samhandlingen kan bli dårligere, og det er viktig at ansatte «synes», særlig når vi snakker om hvordan vi kan bli bedre på likestilling og karriere. Dette blir viktige parametere for ledere og hensynta ved utviklingen av hybride kontorløsninger, understreker Mathisen.

Fremtidens medarbeider bør må være nysgjerrig, være en lagspiller, ha ønske om å lære og være oppdatert på relevant teknologi for bruk i hverdagen

Vi lurer litt på hvilke egenskaper arbeidsgiverne innen finans vil se etter fremover.

Hvordan ser dere for dere fremtidens medarbeider innen finans?

– Fremtidens medarbeidere i finans vil nok ha høy formal kompetanse, gjerne med innslag av teknologi i fagkretsen. Ansatte må både være nysgjerrige på nye ting, samt være gode til å jobbe i team både innad i egen enhet og på tvers i bedriften. Vi tror at arbeidsgiverne etter hvert vil rekruttere personer de mener vil kunne fylle ulike posisjoner, slik at de kan dra nytte av allerede opparbeidet kompetanse mer på tvers i bedriftene, forteller hun.

Interessen for etterutdanning er stor blant våre medlemmer

Endringene skjer raskere og raskere også innen finans som igjen stiller økte krav til kompetanseheving hos de ansatte.

Finansforbundet har stor fokus på kompetanseheving.

Hvilket ansvar hviler på arbeidsgiver, og hvilket ansvar må den enkelte medarbeider selv ta fremover for å holde seg oppdatert og attraktiv i arbeidsmarkedet?

Dette er et tema vi bruker mye tid på. Vi mener at arbeidsgiverne har hovedansvaret for å holde arbeidstakerne oppdatert i den stillingen de er per i dag, og samtidig sørge for at de utvikler seg. Dette mener vi tjener både arbeidsgiver og arbeidstaker best. Det er også arbeidstakers ansvar å ta imot det som blir tilbudt av kompetanseheving, så her er det et gjensidig ansvar. Relatert til det jeg sa om medlemsfordeler, ser vi at interessen for etter- og videreutdanning i finans er stor. Vi har mange flere søkere til kursplassene vi tilbyr enn det vi har kapasitet til, noe som vitner som stor interesse fra medlemmene for å holde seg faglig oppdatert, understreker forbundslederen.

Til slutt, hva kan medlemmene forvente seg mer av fra Finansforbundet fremover?

– Vi fortsetter vår satsing på kompetanse, og i tillegg til kurs og stipendier, har vi utviklet mange webinarer som medlemmene kan ta enten direkte, eller se det i opptak når de har tid. Pandemien har lært oss at vi kan gjøre veldig mye digitalt, og dette ser vi også treffer langt flere medlemmer enn tidligere, forteller hun.

Mathisen sier også at Finansforbundet jobber godt sammen med YS for å videreutvikle medlemstilbudene.

– Medlemmene våre skal oppleve at de blir godt ivaretatt, sier Vigdis Mathisen til Kundeserviceavisen. Foto: Sverre Chr. Jarild.

– De tillitsvalgte spiller en viktig rolle i bedriftene, så vi satser tungt på opplæring og kompetanseheving for dem. Det er ute på arbeidsplassene vi måles på hvor gode vi er, og medlemmene våre skal oppleve at de blir godt ivaretatt. Og ikke minst; gode tariffavtaler vil alltid ligge til grunn for vårt tilbud til medlemmene, avslutter Vigdis Mathisen.

Faktaboks

  • Vigdis Mathisen er i dag Forbundsleder i Finansforbundet
  • Hun er tidligere konsernhovedtillitsvalgt i DNB
  • Mathisen har også vært medlem av konsernstyret i DNB
  • Tildligere har hun også jobbet som seniorkonsulent produktstøtte i DNB
  • Finansforbundet har 32 000 medlemmer i bank, forsikring, inkasso m.fl.
  • Organiserer ansatte på alle nivåer i bedriftene
  • Det største fagforbundet i finans
  • Tilsluttet YS