2c9d59b7-a7f9-4a77-91a0-0990a89ef3ae
FOTO: Arbeidstilsynet

Alle har rett til en trygg arbeidsplass uten seksuell trakassering

Endelig står en sommer uten behov for meterstokken for tur. Selv om vi kan samles flere, lengre og tettere er det ikke fritt frem. Alle har rett til en trygg arbeidsplass uten seksuell trakassering.

Sommersesong er dessverre også høysesong for seksuell trakassering. Det er spesielt unge kvinner som er utsatt, og overnatting- og serveringsbransjen er en særlig utsatt bransje.

— Statens arbeidsmiljøinstitutt rapporterer at av de som oppgir å ha opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet, sier åtte av ti at kilden til hendelsen er en ikke-ansatt. Altså ofte en gjest eller kunde. Vær oppmerksom på din egen og andres oppførsel i sommer. Kan du ikke si eller gjøre det til en kollega, eller sjefen din, skal du heller ikke si eller gjøre det som kunde eller gjest, sier Trine Hammer i treparts bransjeprogram for utelivsbransjen.

Bransjeprogrammet består av representanter for myndighetene, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og jobber blant annet for å bedre arbeidsforholdene innen serveringsbransjen.

Sårbare arbeidstakere

Trine Elise Hammer. FOTO: Arbeidstilsynet

Risikofaktorer som øker faren for å bli utsatt for seksuell trakassering er blant annet midlertidig ansatte som ikke kjenner sine rettigheter og plikter, arbeid som involverer servering av alkohol og mangel på systematisk HMS-arbeid.

Vi må ta imot alle unge og ferske arbeidstakere på en god og trygg måte

En rapport fra Arbeidstilsynet fra 2017 viste at av 400 kontrollerte virksomheter i utelivsbransjen, hadde kun halvparten tilstrekkelige rutiner for forebygging og håndtering av seksuell trakassering.

— I både serverings- og overnattingsbransjen er det høy bruk av unge, midlertidige ansatte, spesielt i de travleste sommermånedene. I år er et nytt spesielt år, med et stort udekket behov for arbeidskraft. Som kunder og gjester kan vi møte mange helt ferske arbeidstakere i sommer — la oss ta de imot på en god måte slik at de får en trygg start på arbeidslivet, sier Hammer.

Arbeidsgivers ansvar

Arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for et forsvarlig arbeidsmiljø. Seksuell trakassering skal forebygges, og arbeidet skal organiseres slik at risikoen for å utsettes for uønsket seksuell trakassering er lav.

Vi må snakke sammen, sette rutiner og ha klare retningslinjer

— Et viktig tiltak mot seksuell trakassering er åpenhet, at man snakker sammen og setter ord på det. Arbeidsgiver må sørge for klare rutiner for å forebygge, varsle og hvordan det skal følges opp. Ansatte i virksomheter med klare retningslinjer har det tryggere på jobb, og tryggere ansatte gjør en bedre jobb, sier Hammer.

Bransjeprogrammet har sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) laget en veileder om seksuell trakassering og har følgende tips til forebyggende tiltak:

  1. Kartlegg hvilke risikoer som er på deres arbeidsplass og iverksett nødvendige tiltak
  2. Gi informasjon til alle ansatte om hvilke regler og rutiner som gjelder for dere
  3. Lag gode rutiner for å si ifra om seksuell trakassering og hvordan hendelsene skal håndteres
  4. Brudd på rutiner og retningslinjer skal få konsekvenser for den som trakasserer (kollegaer, gjester og kunder)
  5. Leders ansvar skal være tydelig
  6. Snakk om seksuell trakassering på arbeidsplassen

Du finner mer informasjon på settestrek.no. 

Hva gjør du som ansatt dersom du opplever seksuell trakassering?

Hvis du opplever seksuell trakassering eller blir kjent med at det skjer, er det viktig å si fra til arbeidsgiver. Du kan bruke avvikssystem eller ta kontakt med verneombud, tillitsvalgte eller bedriftshelsetjeneste. Dersom arbeidsgiver ikke tar tak i saken, har du rett til å varsle myndighetene. Du kan lese mer om hva du bør gjøre her, Trakassering.

Sett streken sammen!

Det er viktig at ledere og ansatte sammen finner ut av hvilke grenser som gjelder på deres arbeidsplass og hvor streken settes for seksuell trakassering. Dette arbeidet må tas inn i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid – og ikke bare i overnattings- og servings bransjen, seksuell trakassering kan skje i alle bransjer.

 Fakta om treparts bransjeprogram uteliv:

  • Treparts bransjeprogram uteliv inngår i regjeringens tiltak mot arbeidslivskriminalitet og ledes av Arbeidstilsynet
  • Deltakere i bransjeprogrammet er: Arbeidstilsynet, Fellesforbundet, Parat, NHO Reiseliv, Virke, RVO-ordningen (regionale verneombud). I tillegg deltar Kommunesektorens organisasjon (KS) og Oslo Kommune som representanter for myndighetsutøvere av skjenke- og serveringsbevilling. Arbeids- og inkluderingsdepartementet deltar som observatør.
  • Hensikten er å mobilisere arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter til å ta fatt i utfordringer når gjelder arbeidsforhold og arbeidsmiljø i utelivsbransjen og bidra til bedre resultater enn det myndighetene og partene oppnår hver for seg.
  • Det finnes også treparts bransjeprogram for transport-, renholds- og bilbransjen.