Line Endresen Normann er politisk rådgiver i Arbeiderpartiet.
Line Endresen Normann er politisk rådgiver i Arbeiderpartiet.

Hva mener Arbeiderpartiet om KI, behandlingstid og service?

Kommunevalget nærmer seg med stormskritt, og det er på tide å vurdere hvilke partier som best representerer dine interesser når det kommer til viktige spørsmål som kunstig intelligens, effektivitet i kommunen og kundeservice fra offentlige instanser. Kundeserviceavisen sendt ut fire spørsmål relatert til kundeservice til de forskjellige partiene. 

Det er Line Endresen Normann som har svart spørsmålene til Kundeserviceavisen.

Hva tenker dere om kunstig intelligens, og trusselen dette utgjør for arbeidsplasser? Hvordan ønsker dere å regulere KI? 

Kunstig intelligens er såpass nytt at dette ikke er omtalt i Arbeiderpartiets program.

Når det er sagt er det fordeler og ulemper med all ny teknologi. Vår jobb er å sørge at teknologien- i dette tilfelle kunstig intelligens- tjener menneskene og ikke omvendt.

Dette er et ansvar som hviler på oss alle, både politikere, virksomheter, organisasjoner og enkeltpersoner.

De senere årene har KI gjort store teknologiske fremskritt og fått betydelig oppmerksomhet.
KI gir mange muligheter, men samtidig er det også utfordringer, som at utvikling og bruk av KI-systemer som er trent på historiske data og kan gjenskape stereotypier og en historisk virkelighet som vi ikke nødvendigvis identifiserer oss med, eller utfordringer knyttet til opphavsrett.
Både fordeler og ulemper med all ny teknologi
Men KI bidrar også til store muligheter. Ett eksempel fikk vi nylig knyttet til brystkreft. I dag bruker radiologer med god grunn mye tid på å utreder om du har kreft.
Undersøkelser viser nå at ved hjelp av KI klarer man å identifisere flere krefttilfeller tidligere. Dette betyr at vi kan oppdage alvorlig sykdom tidligere, men også at vi kan spare tid og frigjøre arbeidskraft.
Radiologkapasiteten er under press og dette vil kunne frigjøre arbeidskraft og gi raskere helsebehandling. Slike muligheter som KI byr på må vi ta. Det blir viktig når samfunnet står ovenfor store endringer med flere eldre og færre i arbeidsdyktig alder.
Regjeringen jobber nå med en helhetlig digitaliseringsstrategi, der KI vil være tema. Strategien skal etter planen legges fram i 2024.
Internasjonalt har Europakommisjonen foreslått en forordning om KI som baserer seg på en risikobasert tilnærming, med inndeling i risikokategorier.
Det innebærer at dess høyere risiko bruken av kunstig intelligens utgjør, dess strengere bør bruken regelverket reguleres. Forslaget er foreløpig vedtatt nå i juni

Hva tenker dere om behandlingstid i kommunen? 

Når det kommer til saksbehandling så vet vi dessverre at saksbehandlingstiden mange steder er altfor lang.

Arbeiderpartiet ønsker at saksbehandlingstiden skal være kortest mulig, forutsatt at dette ikke går på bekostning av kvaliteten- og særlig i folks møte med det offentlige.

Når det kommer til bruk av KI i offentlig sektor har Digdir publisert veiledere for ansvarlig utvikling og bruk. Disse er fortsatt under utvikling.

Vi jobber også med å fjerne flaskehalser i arealplanleggingen. Det sendes inn alt for mange byggesøknader som er mangelfulle og derfor drar ut i tid.

Hvordan skal deres parti jobbe for å sikre god kundeservice til de som trenger hjelp fra offentlige instanser?

En offentlig utredning har nylig gjennomgått blant annet NAV og trygderetten og sett på nettopp hvordan saksbehandlingstiden kan reduseres, uten at dette går på bekostning av kvaliteten.

Saksbehandlingstiden ned og kvaliteten opp

Utvalget kom med en rekke forslag til tiltak for å få ned saksbehandlingstiden. Forslaget er nå på høring med frist i september.

Denne høringen vil gi viktige innspill til det videre arbeidet, hvor hensynet til brukerne naturligvis vil stå sentralt.

Regjeringen vil deretter komme tilbake til Stortinget med konkrete forslag til hvordan vi kan få saksbehandlingstiden ned og kvaliteten opp.