Forsinkede tog skaper store utfordringer for de reisende. Skal flere kunne sette fra seg bilen, må alternativene bli bedre.
Forsinkede tog skaper store utfordringer for de reisende. Skal flere kunne sette fra seg bilen, må alternativene bli bedre. FOTO: NAF

Kan bli krise-år for togpendlerne

Ett av fem tog til og fra Oslo i rushtid er forsinket eller innstilt så langt i år. – Flere tog i rute er nødvendig for å nå målene om å få flere reisende til å velge kollektivt fremfor bil, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Hittil i år er 18,5 prosent, nær ett av fem, tog til og fra Oslo i rushtid forsinket eller innstilt.

Må gi de reisende refusjon  

– Flere tog må gå i rute. For å få til det, mener vi det må nye virkemidler plass, forteller Handagard.

En automatisk refusjonsordning vil være et kraftig incentiv til aktørene i togsektoren, mener NAF.

– Vi etterlyser en automatisk refusjonsordning som gjør at du får penger tilbake på månedsbilletten dersom togene på din strekning er forsinket. I dag er det for vanskelig å søke refusjon, sier Handagard.

I dag får ikke de mange forsinkelsene og innstillingene konsekvenser i form av at de reisende får kompensasjon.

Det gir mye sterkere incentiv til å bedre punktligheten

Ved forsinkelser kan man i dag søke 50 prosent refusjon på billetten. På korte strekninger gjelder dette bare hvis toget er mer enn en halv time forsinket.

NAF mener refusjonen må skje automatisk, ved fradrag i prisen på neste periodekort eller ved utbetaling av beløpet ved utløp av periodekortet.

– Du må ha rett til refusjon også for kortere forsinkelser enn 30 minutter. Det gir mye sterkere incentiv til å bedre punktligheten når selskapene må kompensere for de gjentatte, kortere forsinkelsene, sier Handagard.

Vedlikehold av jernbanenettet og ansvarsfordeling

En stor del av forsinkelsene skyldes signalfeil, feil på kontaktledninger eller på sporet.

Når ett tog blir forsinket skaper det ofte også følgefeil i form av flere forsinkelser.

– Rushtiden er den viktigste tiden på døgnet for pendlerne, men togtilbudet er ofte ustabilt, sier Handagard.

Mye av jernbanenettet er slitent og trenger vedlikehold. Likevel legger regjeringen opp til at vedlikeholdsetterslepet på jernbanen skal øke neste år i sitt forslag til statsbudsjett.

– Dette kan derfor bety flere forsinkede tog. To ting må skje. For det første må det brukes mer penger på å vedlikeholde jernbanenettet. For det andre må det på plass nye ordninger slik at ansvaret for forsinkelser fordeles mellom de ulike aktørene i sektoren, sier hun.

Prisen får ikke flere til å reise kollektivt

I en ny rapport som er overlevert samferdselsminister Jon Ivar Nygård pekes det på svakheter ved hvordan sektoren er organisert, på manglende sanksjonsmuligheter mellom togselskapene og Bane Nor og manglende incentiver for Bane Nor til å bedre sine ytelser.