Even Hagelien, bransjedirektør for bemanning og rekruttering i NHO.
Even Hagelien, bransjedirektør for bemanning og rekruttering i NHO. FOTO: Camilla Haugland

NHO om nye innleieregler: – Skaper unødvendige problemer

– Innstrammingene i reglene om innleie fra bemanningsforetak har gått veldig fort. Regjeringen startet i 2021, forslaget lå klart januar 2022 og de brukte 2022 på å få det på plass. Vi mener at det er gjort lite utredning på konsekvensene av innstrammingene, mener Even Hagelien, bransjedirektør for bemanning og rekruttering i NHO.

Stortinget har vedtatt innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak. De nye reglene trer i kraft 1. april 2023, med en overgangsperiode på tre måneder.

Begrensningene gjelder ikke vikariat, men innleie for sesong, produksjonstopper og prosjekt. Det gis unntak for helsepersonell, og arbeidstakere med spesialkompetanse som utfører rådgivnings- og konsulenttjenester.

Hagelien er bekymret over tiltakene som regjeringen nå setter i gang.

– Dette kommer til å særlig treffe de små og mellomstore bedriftene, uavhengig av bransje. Alle kommer til å bli rammet, inkludert servicebransjen, og kanskje særlig byggebransjen. Vi opplever at disse nye reglene er mer ideologiske, enn faktabaserte, sier Hagelien til Kundeserviceavisen.

«En skitten bransje?»

Hagelien har som ansvar i NHO å ivareta bransjeutvikling og næringspolitikk, og representerer bemanningsbransjen både nasjonalt og internasjonalt.

NHO er sterkt imot innstramningene, og mener at fleksibiliteten forsvinner i arbeidslivet dersom en tar bort mulighetene for innleie.

– Noe av verdien i bemanningsbransjen er å kunne snu seg rundt fort, ta et oppdrag og hjelpe å få folk inn ved behov. Dette behovet for arbeidskraft forsvinner ikke, sier Hagelien.

Målet til regjeringen er at hovedregelen skal være faste og direkte stillinger i norsk arbeidsliv, de ønsker å få ned omfanget av innleid arbeidskraft og samtidig gi de innleide flere rettigheter.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Pedersen. FOTO: Astrid Waller

– Med disse endringene blir det seriøse, ordnede arbeidslivet sterkere, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Pedersen.

Så mange som 10 000 kan ifølge Hagelien miste jobben i bemanningsbransjen i første kvartal, grunnet innstrammingene.

– Vi må ikke glemme at vi dekker et reelt behov. Innleie er veien inn i arbeidslivet for mange, og er et supplement i arbeidslivet. Jeg opplever at bemanningsbransjen blir beskyldt for å være en useriøs og skitten bransje, sier Hagelien. Dette tar vi sterk avstand fra. De aller fleste bemanningsbedrifter driver meget seriøst, sier han.

– Et sjansespill

Arbeidstilsynet fremla i midten av februar en rapport etter 1000 tilsyn blant virksomheter som benytter seg av bemanningsforetak.

De kunne fortelle at de fant få alvorlige tilfeller av ulovlig innleie og grov forskjellsbehandling.

– Det er godt med faktabasert argumentasjon og Arbeidstilsynets rapport gjør det naturlig å stille seg spørsmålet ved grunnlaget for å innføre totalforbud i Oslofjord-regionen og de øvrige innstrammingene i regelverket som gjelder for hele landet, sier Nina Solli, administrerende direktør for Byggenæringens Landsforening.

Nina Solli, administrerende direktør for Byggenæringens Landsforening, regiondirektør NHO Viken Oslo. FOTO: Eva Helene Storm Hanssen

Hun mener det er et unødvendig sjansespill med et så inngripende tiltak som forbudet mot innleie, og at dette forbudet ble utarbeidet uten samarbeid med dem.

I likhet med Hagelien mener hun at tiltakene har blitt innført uten konsekvensvurderinger.

Holde hjulene i gang

Hagelien og NHO opplever det hele som en krevende situasjon.

– Det kjennes urimelig, og vi er lei oss på ansattes vegne, sier han.

Hagelien legger til at de kommer til å fortsette å hjelpe bedrifter med å finne de rette folkene, og bidra til å holde hjulene i gang.

Even Hagelien, bransjedirektør for bemanning og rekruttering i NHO. FOTO: Camilla Haugland

– Det er ikke noe grunn til å ikke ta opp telefonen til bemanningsbyråene. En tilpasser seg selvsagt de reglene som kommer, og vi må gjøre det beste ut av situasjonen, sier Hagelien.

– Vi opplever at vi ikke blir hørt, men vi gir oss ikke. Vi skal fortsette å vise at denne «oppryddingen» ikke er nødvendig. Jeg mener at det skaper unødvendige problemer i arbeidslivet, og vi håper å kunne snu det og komme sterkere tilbake, avslutter han.

 

Har du tanker eller kommentarer rundt dette temaet? Send en mail til post@kundeserviceavisen.no


Dette blir nytt frå 1. april 2023 (kilde: regjeringen.no)

  • Høvet til innleige «når arbeidet er av midlertidig karakter» blir oppheva. På enkelte område vil det gjelde nokre særreglar, sjå nedste punkt.
  • Det vil ikkje lenger vere høve til å leige inn frå bemanningsforetak til byggeplassar i Oslo, Viken og tidlegare Vestfold. Forbodet mot innleige vil gjelde alle fag på byggeplassar, så lenge dei er omfatta av dei aktivitetane som inneber «bygningsarbeid» i forskrifta.
  • Retten den innleige arbeidstakaren har til fast tilsetting i innleigeverksemda vil styrkast, ved at innleige etter avtale med tillitsvalde også skal gje rett til fast tilsetting etter ei viss tid. Retten inntrer etter tre år.
  • Ei ny føresegn i arbeidsmiljølova presiserer og tydeleggjer den rettslege grensa mellom innleige og entreprise.

To unntak til den generelle innstramminga:

  • Det eine unntaket gjeld innleige av helsepersonell for å sikre forsvarleg drift av helse- og omsorgstenester. Slik innleige vil vere lov når arbeidet er av midlertidig karakter. Arbeidsgjevar skal drøfte behovet for innleige med dei tillitsvalde.
  • Det vil også gjelde eit unntak for innleige av arbeidstakar med spesialkompetanse som utfører rådgjevings- og konsulentteneste. Slik innleige må gjelde eit klart avgrensa prosjekt i verksemda som leiger inn.

Endringane trer i kraft 1. april og med overgangsreglar på tre månader på nokre felt. For innleige til avløysing i jordbruket er endringa i arbeidsmiljølova § 14-12 første ledd utsett inntil vidare. Sjå vedtak frå statsråd 20. desember 2022 og overgangsregler til lov om endringer i arbeidsmiljøloven m.m. (inn- og utleie fra bemanningsforetak).