Simployers juridiske rådgiver Ragni Myksvoll Singh.
Simployers juridiske rådgiver Ragni Myksvoll Singh. FOTO: Simployer

Nå blir det vanskeligere å leie inn arbeidskraft

Neste år strammes reglene for bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsbyråer kraftig inn, sier Simployer i en pressemelding.

– Regelendringen vil få store konsekvenser for alle virksomheter som bruker innleid arbeidskraft, sier Ragni Myksvoll Singh.

Regelendringen som Stortinget vedtok mandag denne uka er i tråd med regjeringens mål om å sikre hele og faste stillinger.

Når endringene trer i kraft er noe uklart, men i innstillingen til Stortinget er det foreslått at endringene ikke skal tre i kraft før 1. april.

Kan ikke lenger leie inn ved arbeid av midlertidig karakter

I dag kan virksomheter som har behov for arbeidskraft leie inn arbeidstakere fra vikarbyrå i samme utstrekning som de kan benytte midlertidig ansettelse. De mest praktiske vilkårene for å kunne leie inn arbeidstakere er der arbeid er av midlertidig karakter eller når det er behov for vikarer.

I tillegg kan virksomheter som er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett inngå avtale med de tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie.

– Med regelendringene vil det ikke lenger være mulig å leie inn der arbeidet er av midlertidig karakter, som for eksempel ved sesongsvingninger, sier Simployers juridiske rådgiver Ragni Myksvoll Singh.

Det vil fortsatt være mulig å leie inn arbeidstakere dersom man har behov for vikarer eller dersom man er bundet av tariffavtale og inngår avtale med de tillitsvalgte. Det er også viktig å presisere at det fortsatt er mulig å ansette arbeidstakere midlertidig direkte i virksomheten der arbeidet er av midlertidig karakter, forklarer Myksvoll Singh.

Simployers juridiske rådgiver Ragni Myksvoll Singh. FOTO: Simployer

Får rett til fast ansettelse etter tre år

Arbeidstaker som er innleid fra bemanningsforetak når ett av vilkårene for midlertidighet er oppfylt, får i dag rett til å kreve fast ansettelse hos innleier etter å ha vært innleid sammenhengende i mer enn tre eller fire år, avhengig av grunnlaget for innleie.

Arbeidstaker som er innleid etter avtale med tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale har ikke rett til fast ansettelse hos innleier.

– Stortinget har nå vedtatt at retten til fast ansettelse skal styrkes, og skal derfor gjelde for all innleie fra bemanningsforetak. I tillegg vil retten til å kreve fast ansettelse nå inntre etter at arbeidstaker har vært sammenhengende innleid i mer enn tre år, uansett hva grunnlaget for innleien er, sier Myksvoll Singh.

Blir lettere å vurdere om en oppdragsavtale er innleie eller entreprise

I dag regulerer ikke arbeidsmiljøloven når en oppdragsavtale mellom to virksomheter defineres som innleie eller entreprise. Hvorvidt det foreligger innleie eller entreprise vurderes basert på ulovfestede kriterier som kan utledes av forarbeider og rettspraksis.

– Nå vil grensen mellom innleie og entreprise tydeliggjøres, ved at vurderingen av om en oppdragsavtale mellom to virksomheter innebærer innleie lovfestes. Det er satt opp en rekke vurderingsmomenter i loven, blant annet om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet, som er ment å inngå i en helhetsvurdering og må ses i sammenheng,sier Myksvoll Singh.

– Lovfestingen vil gjøre grensedragningen mellom innleie og entreprise lettere og mer tilgjengelig for brukerne av loven samt forenkle tilsynsmyndighetenes kontroll med innleiereglene.

Godkjenningsordning for bemanningsforetak

Arbeidsmarkedsloven oppstiller visse krav til virksomheter som driver med utleie av arbeidstakere. I tillegg regulerer forskrift om bemanningsforetak hvilke formelle krav foretak som har til formål å drive utleie av arbeidskraft må oppfylle.

– Departementet har nå fått adgang til å gi forskriftsbestemmelser om godkjenning av bemanningsforetak. I tillegg presiseres det i loven at Arbeidstilsynet vil ha tilsynsmyndighet med overholdelsen av reglene, herunder å benytte overtredelsesgebyr som reaksjonsmiddel, sier Myksvoll Singh.